Uitvaartzorg Damien Dexters

Algemene voorwaarden

  • Onze betalingsvoorwaarden zijn als volgt: de facturen dienen te worden betaald aan het adres van de verkoper, netto, contant, zonder korting, tenzij anders overeengekomen bij het plaatsen van de bestelling.
  • Het volledige bedrag van elke factuur dient te worden betaald op de vervaldag. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn wordt ontvangen, zal een verwijlintrest van 15% worden berekend vanaf de datum van de factuur, conform de artikelen 1147 en 1152 van het burgerlijk wetboek, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is.
  • Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 20%, met een minimum van 120€, boven op de verwijlintresten, conventionele intresten, gerechtelijke intresten en eventuele gerechtskosten. Alle inningskosten, kosten in geval van niet-betaling, deurwaarderskosten, protestkosten en advocatenhonoraria van de eisende partij worden volledig gedragen door de klant.
  • Voor alle geschillen is uitsluitend de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen van toepassing.
  • Opmerkingen of klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst ervan te worden gemeld, op straffe van laattijdigheid en het niet-ontvankelijk verklaren van het protest.